ODBOR ŽENA

Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« od svog osnivanja veliku pozornost obraća na prava žena radnica i rješavanje njihovih problema.

Odbor žena Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda« upravo ima cilj lakše prepoznavanje, iskazivanje i rješavanje posebnih problema žena radnica, njihovog položaja u svijetu rada i odnosa prema kapitalu.

Odbor žena je osnovan posebnom odlukom Izvršnog odbora.

Financiranje, unutarnja organizacija, način djelovanja i ovlasti Odbora žena uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

Predstavnica Odbora žena Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda« članica je Odbora žena Nezavisnih hrvatskih sindikata.

foto: freepik