Propisi

Zakoni i propisi koje je dobro znati.

Kliknite na željene linkove.

 Zakon o zaštiti na radu:

NN br. 71/14

NN br. 118/14 – ispravak

NN br. 154/14 – Uredba o izmjeni Zakona

NN br. 120/14-Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

NN br. 112/14-Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu 

NN br. 112/14-Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

NN br. 112/14-Pravilnik o izradi procjene rizika

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

NN br. 112/14

NN br. 43/15

NN br. 140/15

NN br.91/15-Pravilnik o sigurnosnim znakovima 

NN br. 91/15-Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima 

NN br. 91/15- Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji 

Zakon o radu

Narodne novine 2014_07_93

Narodne novine 2017_12_127

Pravilnici iz Zakonu o radu

NN br. 146/ 14 – Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu

NN br. 146/14 – Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora

NN br. 32/15 – Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnin

NN br. 32/15 – Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

NN br. 32/15 – Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga

NN br. 32/15 – Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

NN br. 32/15 – Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom

NN br. 32/15 – Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora

NN br. 32/15 – Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa

NN br. 32/15 – Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

NN br. 32/15 – Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika

NN br. 89/15 – Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

Zaštita osobnih podataka

NN broj 42/18 – Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Uredba (EU) 2016-679 Europskog parlamenta i Vijeća (GDPR)